Finlands skrivtolkar – STADGAR

17.3.2007

§ 1

FÖRENINGENS NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens namn är Finlands skrivtolkar rf, hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet hela landet. Föreningen grundades 17.3.2007.

§ 2

SYFTE OCH VERKSAMHET

Föreningens syfte är att fungera som kontakt mellan skrivtolkar samt att främja
skrivtolkningen i Finland.

För att förverkliga sitt syfte
- gör föreningen framställningar för att förbättra medlemmarnas löner o.a. yrkesmässiga och sociala förmåner,
- följer föreningen inom ramen för sina befogenheter upp att lönerekommendationer, lagar som gäller arbetarskydd o.a. sociala och anställningsjuridiska ärenden samt avtal och regler följs,
- håller föreningen kontakt med medlemmarna och idkar informationsverksamhet för att göra föreningen känd,
- upprätthåller föreningen kontakter med andra tolkorganisationer,
- samarbetar föreningen med hörselhandikapporganisationer samt företag och
myndigheter som ordnar språk- och tolkningstjänster,
- ordnar föreningen möten, föredrag och diskussionsmöten samt kurser,
- fungerar föreningen som sakkunnigt organ när det gäller skrivtolkning
- ger föreningen ut ett medlemsblad.

Föreningen kan för att stöda sin verksamhet ordna lotterier, avgiftsbelagda
nöjesevenemang och basarer. Föreningen kan ta emot gåvor och testamenten.

Dessutom kan föreningen skaffa och äga lösöre och fast egendom som behövs för
föreningens verksamhet samt idka kioskverksamhet på ett verksamhetsställe.

§ 3

FÖRENINGENS POLITISKA OBUNDENHET

Föreningen är politiskt obunden.

§ 4

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Ordinarie medlemmar i föreningen kan bli tolkar som fått skrivtolksutbildning och som finns i tolkregistret och som styrelsen godkänner som medlemmar och som förbinder sig att följa dessa stadgar.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan på föreningens möte på styrelsens förslag kallas person som särskilt aktivt och förtjänstfullt påverkat föreningens verksamhet.

Styrelsen kan som understödsmedlemmar som inte har rösträtt på föreningens möten godkänna en fysisk person eller ett rättsgiltigt samfund som godkänner föreningens mål och vill stöda dem.

Styrelsen kan som studerandemedlemmar som inte har rösträtt på föreningens möte godkänna studerande som studerar inom den bransch som föreningen representerar.

Över medlemmarna förs ett medlemsregister.

Erhållna medlemsförmåner bibehålls.

§ 5

MEDLEMSAVGIFTER

Ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar och understödsmedlemmar är förpliktade att till föreningen betala den medlemsavgift som årsmötet beslutat och som är olika för de olika medlemskategorierna. Hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

Varje ordinarie medlem som betalat sin medlemsavgift och som blir pensionerad har rätt att bli frimedlem utan att förlora de medlemsförmåner som erhållits. Beslut om frimedlemskap fattas av styrelsen på basen av skriftlig ansökan. Frimedlemmarna betalar inte medlemsavgift.

§ 6

UTTRÄDANDE OCH UTESLUTANDE AV MEDLEMSKAP

Medlem kan utträda ur föreningen genom att meddela det på föreningens möte där det protokollförs eller skiftligt till styrelsen eller dess ordförande. Medlemskapet upphör från början av nästa kalendermånad. Medlemmen bör dock betala de förfallna medlemsavgifterna.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemsavgiften är obetald, medlemmen inte följer föreningens beslut eller genom sitt handlande avsevärt skadar föreningen.

Medlem utesluts av styrelsen. Om orsaken till uteslutandet är någon annan än obetalda medlemsavgifter har medlemmen rätt att vädja till föreningens följande möte genom att lämna ett skriftligt överklagade till styrelsen inom trettio dagar från det medlemmen fått kännedom om beslutet om uteslutning. Uteslutningen träder i kraft när överklagningstiden gått till ända eller när föreningens möte fatställt uteslutningen.

§ 7 FÖRENINGENS ORGAN

Föreningens organ är föreningens möten och styrelsen.

§ 8

FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens årsmöte hålls årligen på av styrelsen fastställd dag före utgången av mars månad.

Föreningens övriga möten är extraordinära möten. Extraordinärt möte hålls om
föreningens möte så besluter eller om styrelsen anser det vara befogat eller om minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftlig anhåller om det av styrelsen för särskilt anmält ärende. Mötet bör hållas inom trettio dagar från det att kravet på ett extraordinärt möte getts till styrelsen.

§ 9 ÅRSMÖTET

På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av mötets arbetsordning
5. Presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen
6. Beslut om fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvariga
7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek
8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter inom ramen för § 14
9. Val av styrelsens ordförande vartannat år och av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
10. Val av en eller två revisorer och suppleanter för dem
11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
12. Mötets avslutande

§ 10 KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTE

Föreningens möte sammankallas av styrelsen.

Kallelse till föreningens ordinarie möte skall publiceras i föreningens tidning eller ett medlemsbrev senast 14 dagar före mötet.

I kallelsen bör nämnas de ärenden som behandlas på mötet.

Kallelse till extraordinärt möte skall ges skriftligt till medlemmarna tre dagar före mötet och i den bör nämnas de ärenden som behandlas på mötet.

§ 11 MOTIONER

Föreningens röstberättigade medlemmar kan lämna in motioner till föreningens möte. Omen medlem önskar att ett ärende skall behandlas på föreningens årsmöte bör en skriftlig motion med förslag till beslut lämnas in i så god tid att man hinner ta med ärendet i möteskallelsen.

Styrelsen bör lägga fram ett dylikt ärende jämte sitt eget utlåtande för beslut på
föreningens möte.

§ 12 RÄTTEN ATT RÖSTA, NÄRVARA OCH UTTALA SIG PÅ FÖRENINGENS MÖTE

Röstberättigade är närvarande ordinarie medlemmar som betalat medlemsavgiften eller föreningens frimedlemmar som enligt § 5 mom. 2 befriats från medlemsavgiften.

Varje röstberättigad medlem har en röst. Rätt att närvara och uttala sig har dessutom hedersordföranden, hedersmedlemmarna, understödsmedlemmarna, studerandemedlemmarna och föreningens funktionärer samt övriga av styrelsen godkända personer.

§ 13 BESLUTSFATTANDE PÅ FÖRENINGENS MÖTE

På föreningens möte kan beslut fattas endast i ärenden som nämnts i möteskallelsen.

På mötet fattas beslut med enkel majoritet med undantag för de fall som nämns i § 27 mom. 1 i föreningslagen. Vid lika röstetal vinner det förslag som mötets ordförande anger sig stöda. Vid val och sluten omröstning avgörs resultatet vid lika röstetal genom lottdragning.

§ 14 FÖRENINGENS STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av den vid årsmötet valda styrelsen.

Föreningens styrelse består av en för två verksamhetsperioder vald ordförande och tre till sex (3-6) för två verksamhetsperioder valda ordinarie medlemmar och noll till två (0-2) suppleanter med undantag för ordföranden. Av medlemmarna är hälften årligen i tur att avgå. Vem som är i tur att avgå avgörs första gången genom lottdragning efter det avgår medlemmarna i tur och ordning.

Styrelsens verksamhetsperiod är 1.4–31.3.

§ 15 STYRELSENS MÖTEN

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller om denna är förhindrad på kallelse av viceordföranden eller om minst hälften av styrelsens medlemmar skriftligt det kräver för särskilt angett ärende.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller om denna är förhindrad viceordföranden samt minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Om ordinarie styrelsemedlem är förhindrad att delta i ett möte kallas suppleanten i stället till mötet. Besluten fattas på mötet med enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande med undantag för val och sluten omröstning där avgörandet sker genom lottdragning.

§ 16 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen har i uppgift att
- leda föreningens verksamhet i enlighet med lag, stadgarna och föreningens mötes beslut
- inom sig välja viceordförande och inom sig eller utifrån sekreterare, kassör och
eventuella andra funktionärer
- tillsätta de utskott och arbetsgrupper som den anser att behövs och till dem välja
medlemmar, ge dem uppgifter och se till att de blir utförda
- besluta om hur och när medlemsavgifterna uppbärs
- ansvara för användningen av föreningens penningmedel och egendom
-godkänna och utesluta medlemmar enligt § 4 och § 6 i dessa stadgar och hålla
medlemsregister
- sammankalla föreningens möten och förbereda de ärenden som behandlas på dem
- följa med hur löne-, arbets- och löneärenden som gäller medlemmarna utvecklas, hur gällande lagar som gäller arbetslivet följs och vid behov hjälpa medlemmarna i
klarläggandet av missförhållanden
- följa med och stöda regionala branschvisa sammanslutningars verksamhet, anställa och avskeda föreningens avlönade anställda samt
- föra protokoll över sina möten.

§ 17 FÖRENINGENS NAMNTECKNARE

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§ 18 RÄKENSKAPSPERIODEN OCH REVISIONEN

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör tillställas revisorerna årligen före utgången av januari dock senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna bör inom fyra (4) veckor efter att de mottagit de i föregående moment nämnda handlingarna tillställa styrelsen en till årsmötet adresserad revisionsberättelse med förslag om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller till åtgärder som de anser vara behövliga.

Revisionsberättelsen bör tillställas styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 19 ÄNDRING AV STADGARNA

Ändringar i dessa stadgar kan göras på föreningens möte om ärendet nämnts i
möteskallelsen.

En ändring av stadgarna kräver ¾ majoritet av de givna rösterna.

§ 20 VERKSAMHETENS UPPHÖRANDE

Förenigen kan upplösas genom beslut på föreningens möte om ärendet nämnts i
möteskallelsen och upplösandet stöds av minst ¾ av de givna rösterna.

Om föreningen upplöses eller måste upplösas bör dess återstående medel överlåtas till en registrerad förening vars verksamhet ligger närmast föreningens eller något annat rättsgiltigt samfund som det möte som beslutat att upplösa föreningen ansett vara lämpligt för att användas för syften som främjar föreningens eller tolkverksamhetens strävanden.

Närmare information:

Föreningslag 26.5.1989/503