Suomen kirjoitustulkit ry
SÄÄNNÖT 18.3.2016

(Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 18.3.2016)

 

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Suomen kirjoitustulkit ry, kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko
maa. Yhdistys on perustettu 17.3.2007.

2 §

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjoitustulkkien yhdyssiteenä sekä edistää kirjoitustulkkitoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tekee esityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen
parantamiseksi,
- valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäsenistöä koskevia palkkasuosituksia, työsuojelu- yms.
sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan
- pitää yhteyttä jäsenistöön sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tunnetuksi
tekemiseksi
- ylläpitää yhteyksiä muihin tulkkijärjestöihin sekä kotimaassa että ulkomailla
- toimii yhteistyössä kuulovammaisjärjestöjen sekä kieli- ja tulkkauspalveluja järjestävien
yritysten ja viranomaisten kanssa
- järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja
- toimii kirjoitustulkkauksen asiantuntijaelimenä
- julkaisee jäsentiedotteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja
myyjäisiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta sekä harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä toimipisteessä.

3 §

YHDISTYKSEN PUOLUEPOLIITTINEN SITOUTUMATTOMUUS

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 §

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kirjoitustulkkikoulutuksen saaneet tulkit, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua
yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen
toimintaan.

Kannatusjäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä
luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät
ja haluaa tukea niitä.

Opiskelijajäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä opiskelijoita, jotka opiskelevat yhdistyksen edustamalle toimialalle.

Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.

5 §

JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan
yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään
erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, joka siirtyy eläkkeelle, on
oikeus vapaajäsenyyteen saavutettuja jäsenetujaan menettämättä. Päätöksen
vapaajäsenyydestä tekee hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenet eivät
suorita jäsenmaksua.

6 §

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen
astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsenen tulee kuitenkin maksaa
erääntyneet jäsenmaksunsa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai jos
hän ei noudata yhdistyksen päätöksiä tai toiminnallaan vahingoittaa huomattavasti
yhdistystä.

Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Mikäli erottaminen johtuu muusta syystä kuin
jäsenmaksujen laiminlyönnistä, jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan
sääntömääräiseen kokoukseen jättämällä hallitukselle kirjallinen valitus kolmenkymmenen
päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut hänen tietoonsa. Erottaminen astuu
voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua
erottamispäätöksen.

7 §

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

8 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun
loppuun mennessä.

Muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään,
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

9 §

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 14 §:n rajoissa
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Kokouksen päättäminen

 

10 §

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen jäsentiedotteessa tai jäsenkirjeessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenille kolme päivää ennen
kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 §

ALOITTEET

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet. Jos
jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokoukseen, hänen tulee jättää
kirjallinen aloite vähintään neljä viikkoa ennen kokousta, jotta asia ehditään sisällyttää
kokouskutsuun.

Hallituksen tulee tuoda tällainen asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

12 §

ÄÄNI-, LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Äänioikeutettuja ovat kokouksessa läsnä olevat jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset
jäsenet tai 5 § 2 momentin mukaisesti jäsenmaksusta vapautetut yhdistyksen
vapaajäsenet.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi
kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, kannatusjäsenillä, opiskelijajäsenillä ja yhdistyksen
toimihenkilöillä sekä muilla kokouksen hyväksymillä henkilöillä.

13 §

PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista
asioista.

 

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta
yhdistyslain 27 § 1 momentin kolmannessa kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten
mennessä tasan voittaa se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaalissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä tasatuloksen ratkaisee
arpa.

14 §

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja sekä
kolmesta kuuteen (3 - 6) kahdeksi toimikaudeksi valittua varsinaista jäsentä ja nollasta
kahteen (0 - 2) varajäsentä puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Jäsenistä puolet on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa valittaessa ratkaistaan erovuoroisuus arvalla,
sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on 1.4. - 31.3.

15 §

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti
ilmoittamaansa asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Mikäli
hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, kutsutaan hänen
tilalleen varajäsen. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa
lippuäänestyksessä arpa.

16 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on
- johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti
- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta
sihteeri, taloudenhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt
- asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, valita niihin jäsenet, antaa
niille tehtävät ja valvoa tehtävien suorittamista
- päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja -ajasta
- huolehtia rahavarojen ja omaisuuden käytöstä
- hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen 4 § ja 6 § mukaisesti ja pitää
jäsenrekisteriä
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
- seurata jäseniään koskevien työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä
voimassaolevien työelämään liittyvien lakien noudattamista sekä tarvittaessa auttaa
jäseniään epäkohtien selvittämisessä
- seurata ja tukea alueellisten ja toimialakohtaisten yhteenliittymien toimintaa, ottaa ja
erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä
- pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

17 §

NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

18 §

TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa toiminnantarkastajille vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee, saatuaan edellisessä momentissa mainitut asiakirjat, toimittaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus ehdotuksineen hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä tai tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.

19 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu
kokouskutsussa.

Sääntömuutoksen on saatava taakseen 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

20§

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, jos asia on
mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan tai se joutuu lakkautetuksi, on sen jäljellä olevat varat luovutettava
yhdistyksen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle yhdistyksen
purkamisesta päättävän kokouksen sopivaksi katsomalle oikeuskelpoiselle yhteisölle
käytettäväksi yhdistyksen tai tulkkitoiminnan pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.